top of page

Värmepumpar för fjärrvärme: Fossilfritt alternativ och flexibilitetspotential för Sveriges elektrifiering

EKA strävar efter att alltid vara uppdaterade när det gäller innovation och marknadsprodukter. Vi var på plats förra veckan för att se Advansors nyckelfärdiga produkt - en R744 luft-vatten värmepump med stor kapacitet (200–600 KW per modul) som passar väl för fjärrvärmeproduktion.


Bilder: Advansor Heat Quantum showcase vid Arlanda XPO, april 2024.


Ämnet är högst aktuellt. Samma vecka höll en annan leverantör, Fenagy, ett webinarium om den heta marknaden i Danmark och ett antal referenser som har installerats där. Se två av deras referenser:

Sdr. Felding Fjärrvärme, Danmark,

MODEL: 2 x H-1800-AW

APPLICATION: Air-to-water heat pump

CAPACITY (HEAT):

3.5 MW (0° C Ambient, 35/70° C hot water)

Haderup Fjärrvärme, Danmark

MODEL: H1200-AW-4+4B

APPLICATION: Air-to-water heat pump

CAPACITY (HEAT): 1.2 MW (5 °C Ambient)

Att utnyttja stora värmepumpar/elpannor i fjärrvärmenäten tillsammans med lagring har en stor potential att ta vara på överskottsenergi och vara en 'uppreglerande' resurs.

Det är ingen tillfällighet att olika aktörer fokuserar på samma segment. Värmepumpar för fjärrvärmeleverantörer kommer att spela en avgörande roll i Sveriges elektrifiering. Energimyndigheten nämner själva fjärrvärmens flexibilitetspotential för elnätet i sin rapport Framtidens elektrifierade samhälle - Analys för en hållbar elektrifiering - ER 2021:28.


 Fjärrvärmens flexibilitetspotential

Förutom potentialen att lagra energi i byggnader finns det även stor potential att lagra energi i distributionssystemen för fjärrvärme och fjärrkyla, samt i energilager anslutna till dessa. Fjärrvärme- och fjärrkylasystemen kopplar samman många olika tekniska komponenter och sektorer. Det är en viktig infrastruktur som också möjliggör kraftvärme (en flexibel produktionskälla som också kan hjälpa till att hantera effekt- och kapacitetsutmaningar) och koldioxidavskiljning genom bio-CCS. Det blir därför ett komplext optimeringsproblem att försöka utnyttja så stor del av flexibilitetspotentialen som möjligt. Idag styrs systemen huvudsakligen för att optimera det momentana fjärrvärmebehovet. Men det finns ett flertal initiativ där man genom forskning och demonstrationer istället försöker optimera flexibilitetspotentialen och utreda hur stor denna potential är.

Digitaliseringen är en möjliggörare för denna utveckling då det krävs både övervakning och insamling av en mängd data samt kontrollalgoritmer som kan automatisera och styra systemet på ett effektivt sätt.

I scenarierna i den här studien investeras det både i stora värmepumpar och elpannor i fjärrvärmesystemen. Att utnyttja stora värmepumpar/elpannor i fjärrvärmenäten tillsammans med lagring har en stor potential att ta vara på överskottsenergi och vara en 'uppreglerande' resurs. Vi har antagit att hela kapaciteten av storskaliga fjärrvärmepumpar kan vara flexibla, vilket uppgår till cirka 800 MW år 2050.

Värmelager kopplade till fjärrvärme- och fjärrkylainfrastrukturen kan vara ett kostnadseffektivt lagringsalternativ för att skapa flexibilitet i elsystemet, inte minst för att bidra till att utnyttja situationer med stora överskott i elproduktion. Lagringsalternativen omfattar olika lösningar med lagring i medium som inte genomgår fasomvandling (sensibla lager) såsom ackumulatortankar, akviferer, borrhål, bergrum och groplager. Dessa utgör alla beprövade lösningar, men det finns också mer innovativa alternativ som utvecklas och testas i pilotanläggningar. Detta inkluderar lager som utnyttjar fasomvandling (latenta lager) och lager som utnyttjar kemiska reaktioner (termokemiska lager).”


EKA hjälper fjärrvärmeleverantörer som vill byta ut gamla installationer (såsom pellets-, olje- och gaspannor) mot storkapacitetsvärmepumpar som använder el som energikälla. Detta beslut brukar tas av ekonomiska och miljömässiga skäl – eftersom den svenska elproduktionen är fossilfri till 98 procent (källa: Energiföretagen) . Vi rekommenderar självklart användningen av naturliga köldmedier i dessa värmepumpar.


Utforska våra relevanta tjänster- och tekniksidor:


Naturally sustainable engineering solutions


Comments


bottom of page