top of page

Vill du spara små pengar eller stora pengar?

Väldigt få svarar nej på frågan ”vill du spara pengar” och lägger man även till ”…och samtidigt förbättra miljön” så blir det förstås ännu svårare att neka. Ändå väljer fortfarande en del beställare att ställa samman undermåliga förfrågningsunderlag antingen på egen hand eller med oerfarna konsulter. Motivet är oftast att man vill ”spara pengar”, men vad sparar man i slutändan? Bristfälliga upphandlingsunderlag leder nästan alltid till en sämre funktion som ofta har en högre energianvändning och därmed onödigt höga driftskostnader.

EKA bistår ofta vid byten av kyla-, värme-, avfuktnings- och ventilationssystem i tex ishallar. Energianvändningen för dessa system utgör ofta ungefär hälften av driftskostnaden på årsbasis vilket betyder minst ca 1 mkr per år. Genom att installera moderna energismarta lösningar så kan man idag ofta halvera energianvändningen jämfört med traditionell teknik och dessutom sänka service och underhållskostnader. En ishallsägare kan spara nära 500 tkr per år genom en klok uppgradering av energisystemen och detta ska naturligtvis sättas i relation till den investering som ska göras. Beroende på hur mycket som behöver åtgärdas så kan, som exempel, investeringarna ligga i intervallet 4-10 mkr. Detta framstår som mycket pengar och här kommer därför den viktiga poängen – att faktiskt välja rätt lösning så att man får en besparing och inte bara byter det gamla mot nytt med samma funktion.

Kostnaden för projektering beror naturligtvis på hur omfattande tjänst som väljs men kan grovt kan det uppskattas till att ligga i intervallet 5-10% av den totala investeringen. Projekteringens innehåll kan innefatta allt från sk program-, system- och bygghandlingsskede. Dessa kan beskrivas som; programskedet – definition av kraven på systemen, systemskedet – redovisning av systemlösningar och bygghandlingsskedet - redovisning av detaljer för produktion.

Genom att investera tid och energi tidigt i planeringsprocessen så kan mycket sparas längre fram.

Som den berömda figuren ovan tydligt visar så är det i de initiala skedena man på ett kostnadseffektivt sätt kan påverka utformningen av sina framtida system och anläggningar. Och hur påverkar man detta på bästa möjliga sätt? Som beställare bör man naturligtvis ha bästa möjliga kompetens tillgänglig och inte minst viktigt är att denna resurs är neutral och ser till beställarens bästa. Att liera sig med en enskild leverantör leder inte till den opartiskhet som beställaren behöver. Ett exempel är sk partnering som tyvärr ofta i praktiken blir ett sätt att runda LOU. Även om huvudentreprenören handlas upp enligt LOU så landar många frågor i slutändan hos enskilda leverantörer och de har inte beställarens bästa i sin agenda.

Att liera sig med en enskild leverantör leder inte till den opartiskhet som beställaren behöver.


Åter igen så kokar det ned till att beställaren – alldeles oavsett om den är publik eller privat – behöver opartiskt stöd. När sen beställaren söker detta stöd så landar man ofta hos ”huskonsulter” eller ramavtalade storkonsulter som inte nödvändigtvis har rätt kompetens. Vi ser ofta dyra tekniska misstag begås som lätt kunnat undvikas genom att anlita ”rätt kompetens”. Begär därför referenser av dem ni engagerar – både vad gäller relevanta projekt men inte minst vad de utmynnat i. Hur många konsulter kan visa upp data på hur deras anläggningar faktiskt fungerar under åren efter de togs i drift? Begär in detta! Det visar tecken på både kompetens och inte minst intresse!

Anläggningarna EKA jobbar med har ofta årliga energikostnader på i storleksordningen miljoner kronor. Om vi som specialister på just denna applikation vid en ombyggnad kan spara ytterligare, låt oss säga 10 %, för att vi har en mer relevant erfarenhet, så sänker det den årliga driftkostnaden med 100 tkr per miljon i driftskostnad. Hur mycket har man då ”sparat” genom att inte anlita kvalificerad extern hjälp för några 10-tusenlappar?

Våga lita på oss – och om du fortfarande tvekar - läs våra fallstudier, se våra data och tala med våra referenspersoner!


Naturally energy efficient by EKAComments


Commenting has been turned off.
bottom of page