Ekonomi och miljö bakom energieffektivisering

Charlotta Edeland och Amanda Näsman, Energiteknik, KTH, har i sitt kandidatexamensarbete (2016) undersökt incitament för kommuner att energieffektivisera sina ishallar.

Många av dagens anläggningar är föråldrade och inte så energieffektiva som de skulle kunna vara med modern teknik och kompetens. Den värme som genereras när isen kyls släpps ofta ut i omgivningsluften och värmen hämtas från fjärrvärmenätet. En modern anläggning kan koppla ihop dessa två system och bli mer eller mindre självförsörjande.

En omställning till en energieffektiv anläggning kan vara en stor investering som kräver tid och pengar. Det är ett politiskt beslut som kan vara mer eller mindre attraktivt att ta beroende på vilka förutsättningar en kommun har. Undersökningen visar att det framförallt är ekonomiska fördelar och miljömål som är de främsta incitamenten att investera i energieffektiva ishallar. Det krävs att kommunen har kunniga och drivna personer på alla nivåer i organisationen och att man har ett holistiskt perspektiv, där man ser till hela investeringens livslängd.

Svenska